informacja podatkowa

www.informacja-podatkowa.pl

informacja podatkowa

Naliczenie podatku dochodowego

Podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne określa się mianem podatku dochodowego. Przy czym powinniśmy wiedzieć o tym, że do zakresu przedmiotowego podatku dochodowego od osób fizycznych należą wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów, które zostały zakwalifikowane przez ustawę do kategorii zwolnień przedmiotowych.

Zadania rachunkowości podatkowej

Rachunkowość podatkowa dotyczy ewidencji gospodarczej, która z kolei wynika z uregulowań prawa podatkowego i jego wpływu na księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z prawem bilansowym.

VAT bez tajemnic

Podatek od towarów i usług zwany VATem jest podatkiem pośrednim oraz obrotowym, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę towaru oraz usług podlegających opodatkowaniu.

Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe definiuje się jako przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, zmniejszenia lub obniżki, których zastosowanie może powodować obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Rodzaje podatków

Każdy prawowity obywatel zobowiązany jest do płacenia podatków. Przymusowe, bezzwrotne, oraz nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane jest z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej na osoby fizyczne oraz prawne.

Wybierz rok podatkowy:
Miesięczne zarobki:
Styczeń Lipiec
Luty Sierpień
Marzec Wrzesień
Kwiecień Październik
Maj Listopad
Czerwiec Grudzień

Podatnik ma prawo do odliczania od przychodów zryczałtowanych kosztów ich uzyskania. Roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, nie mogą przekroczyć:

W 2006 roku:

uzyskiwane przychody

miesięczne

roczne

z jednego stosunku pracy

102,25 zł

1 227 zł

z więcej niż jednego stosunku pracy

1 840,77 zł [*]

z jednego stosunku pracy, z tym, że zakład pracy jest położony w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania

127,82 zł

1 533,84 zł

z więcej niż jednego stosunku pracy, a zakłady pracy będą położone w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania

2 300,94 zł[*]

* Jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskiwał przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy.
W każdym też przypadku - poprzez złożenie stosownego oświadczenia - możemy korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (gdy dojeżdżamy do pracy z innej miejscowości).
Jednak w rozliczeniu rocznym koszty uzyskania będą podlegały ograniczeniu do kwot:


w 2006 roku:

  1. 1 840,77 zł - zwykłe koszty uzyskania przychodu
  2. 2 300,94 zł - podwyższone koszty uzyskania przychodu

Jeżeli w ciągu roku podatkowego odliczymy kwotę wyższą ponad ustalone powyżej limity, to w rozliczeniu rocznym nadwyżka ta będzie podlegała opodatkowaniu i podatnik będzie musiał dopłacić różnicę w podatku dochodowym wynikającą z przedstawionego rozliczenia.

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

do

 

37 024 PLN

19% podstawy minus 530,08 PLN

37 024 PLN

74 048 PLN

6 504,48 + 30% nadwyżki ponad 37 024 PLN

74 048 PLN

 

17 611,68 + 40% nadwyżki ponad 74 048 PLN

W tabeli przedstawiono sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jaki obowiązuje w 2006 roku:

  • jeżeli w 2006 roku nie zarobisz więcej niż 2 790 zł, podatku nie będziesz płacił,
  • jeżeli w 2006 roku zarobisz więcej niż 2 790 zł, ale mniej niż 37 024 zł, to zapłacisz 19% ze swojej podstawy opodatkowania odejmując 530,08 zł,
  • jeżeli w 2006 roku zarobisz więcej niż 37 024 zł, ale mniej niż 74 048 zł, to Twój podatek będzie wynosił 6 504,48 zł plus 30% nadwyżki ponad 37 024 zł,
  • jeżeli w 2006 roku zarobisz więcej niż 74 048 zł, to Twój podatek będzie wynosił 17 611,68 zł plus 40% nadwyżki ponad 74 048zł.


Minimalne wynagrodzenie:

Obowiązuje od Minimalne wynagrodzenie
01.01.1999 650,00
01.11.1999 670,00
01.03.2000 700,00
01.01.2001 760,00
01.01.2002 760,00
01.01.2003 800,00
01.01.2004 824,00
01.01.2005 849,00*
01.01.2006 899,10*

Dla pracowników zatrudnionych po raz pierwszy, w pierwszym roku pracy: 679,20

Dla pracowników zatrudnionych po raz pierwszy, w drugim roku ich pracy: 764,10

Rozliczenie z fiskusem coraz częściej przez internet
W tym roku liczba podatników rozliczających się przez system e-Deklaracje może po raz pierwszy zbliżyć się do 5 milionów.]]>

Na rozliczenie PIT masz jeszcze 10 dni. To ostatni dzwonek!
Zeznania podatkowe możemy składać do końca kwietnia. Resort finansów namawia, żeby rozliczać się przez internet.]]>

Dodatkowe 35 miliardów złotych w cztery lata. Resort finansów ma pomysł na podatki
Gotowy jest pakiet zmian prawnych, które poprawią ściągalność i zachęcą do uczciwego rozliczania się z należności - zapowiada wiceminister finansów Janusz Cichoń.]]>

PIT warto rozliczyć w święta. Przez internet
Elektroniczna forma rozliczania z fiskusem cieszy się coraz większą popularnością - przyznaje Wiesława Dróżdż z ministerstwa finansów.]]>

E-deklaracje PIT za 2013 rok. Padł rekord
Resort finansów liczy, że w tym roku podatnicy złożą co najmniej pięć milionów e-deklaracji PIT za ubiegły rok.]]>


Informacja podatkowa: składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Od dnia 24 sierpnia 2005 r. osoby, które rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać, w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności, składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2005 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 849 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób rozpoczynających działalność wynosi więc 254,70 zł (30% x 849 zł).

Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności powinna naliczać i opłacać na ogólnych zasadach, czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą nie opłacają składki na Fundusz Pracy, ponieważ jej podstawa wymiaru na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia
pity 2011         ulga na dzieci         podatek od nieruchomości         PIT-37 formularz        Informacje